p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Głównego specjalisty ds. analiz

25/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1/2

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowywanie analiz w zakresie zadań Wydziału Nauki i Komercjalizacji.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • analiza trendów rozwojowych i rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia występujących w Polsce i na świecie
 • przygotowanie i aktualizacja metodologii procesów analitycznych wykorzystywanych przez Agencję
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby działalności Agencji, szczególnie w zakresie oceny zapotrzebowania na badania własne prowadzone przez Agencję jak również szacujących skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia wynikające z realizowanych badań.
 • współpraca w realizacji zadań z pozostałymi członkami zespołu Wydziału Nauki i Komercjalizacji oraz ekspertami zewnętrznymi i instytucjami ochrony zdrowia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były
  czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków
 • umiejętność planowania pracy, ustalania priorytetów i elastycznego reagowania na nowe zadania;
 • samodzielność w pracy zarówno na poziomie ogólnych założeń jak i na poziomie szczegółowych zadań;
 • bardzo dobra umiejętność analiz baz danych i posługiwania się programami statystycznymi;
 •  znajomość organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia
 • doświadczenie w zakresie prac analitycznych związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zdrowia publicznego, nauk o zdrowiu lub zarządzania w ochronie zdrowia
 • rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

                      Podpis kandydata do pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 7 sierpnia br. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać główny specjalista ds. analiz 25/ABM/2020”.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

 

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. analiz w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy;
 • Mają Państwo prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Opcje strony

do góry