p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszego specjalisty ds. finansowo-księgowych

26/ABM/2020

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1/2

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowywanie dokumentów i materiałów na potrzeby pionu finansowego ABM.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wsparcie w przygotowaniu raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
 • prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych
 • monitoring stanu należności, ustalanie sald z kontrahentami i potwierdzenie sald,
 • współudział w opracowywaniu dokumentacji finansowej
 • pomoc w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w procesie zamknięcia miesiąca i raportowania wyników finansowych,
 • przygotowywanie prezentacji z wykorzystania środków finansowych dla Prezesa Agencji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie ekonomiczne, preferowane o specjalności finanse i rachunkowość,
 • min. roczne doświadczenie w finansach i księgowości,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie arkusza kalkulacyjnego EXCEL,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, rzetelność, dokładność, terminowość,
 • doskonała organizacja pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy.
 • dobra znajomość języka angielskiego;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

                      Podpis kandydata do pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 29 lipca br. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Młodszy specjalista ds. finansowo-księgowych 26/ABM/2020”.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

 

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko młodszego specjalisty ds. finansowo-księgowych w Agencji Badań Medycznych;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy;
 • Mają Państwo prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018, poz. 2369).;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Opcje strony

do góry