Aktualnie znajdujesz się na:

Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

W otwartym we wrześniu  2023 roku Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zapoczątkowana została działalność związania z prowadzeniem badań klinicznych, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Ośrodek przygotowany jest także do prowadzenia badań wczesnych faz.

Przełom roku 2023/2024 to rozpoczęcie negocjowania pierwszych umów od Sponsorów zewnętrznych. Poprzedziło je podpisanie dwustronnych Porozumień ze Szpitalami Konsorcyjnymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na podstawie których możliwa jest współpraca przy realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych. Z początkiem 2024 roku zostały zawarte pierwsze umowy czterostronne na realizację badań komercyjnych  z Uniwersyteckim  Szpitalem Klinicznym  Nr 4 oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1. Obecnie na różnych etapach zaawansowania prowadzone są negocjacje blisko czterdziestu umów na realizację  badań klinicznych w licznych Klinikach i Oddziałach szpitalnych. Szczególnym miejscem w zakresie prowadzenia badań klinicznych komercyjnych w modelu usług wspólnych jest jedyny w makroregionie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, który dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie populacji pediatrycznej.

Równolegle z rozpoczęciem działalności w zakresie badań komercyjnych, jednostka realizuje działalność dotyczącą ubiegania się o granty dla projektów badań klinicznych niekomercyjnych. W ramach II rundy Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2023/1), Uniwersytet uzyskał rekomendacje do dofinasowania dla dwóch nowych projektów pn.: „Randomizowane badanie III fazy, częściowo zaślepione porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania klobetazolu, mometazonu oraz takrolimusu w leczeniu liszaja twardzinowego sromu w populacji pediatrycznej”.

Pomysłodawczyniami protokołu badania są: prof. dr hab. n. med. Anna Torres z Kliniki Ginekologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska, która będzie jednocześnie pełniła rolę Głównego Badacza. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 5 235 949,12 zł.

„Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie trójramienne, Ib/III fazy, porównawcze mające na celu Optymalizację i Personalizację Terapii Immunologicznej nawrotowych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (OPTIC)”,

W przypadku tego projektu autorem protokołu badania oraz Głównym Badaczem jest Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannnopoulos,  a przyznane dofinansowanie dla projektu to kwota 28 167 194,16 zł.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych uczestniczyło także w kolejnym naborze ogłoszonym przez Agencję. W ramach konkursu nr 2023/ABM/03 głównym celem było zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Złożony przez UML w ramach naboru grant pn.: „Niekomercyjne badanie epidemiologiczne, kliniczno-kontrolne, prospektywne, którego celem jest przyczynowo- skutkowa analiza funkcjonowania układu odpornościowego w kontekście wielochorobowości  u chorych na pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek i członków rodzin tej populacji pacjentów – implikacje dla optymalizacji interdyscyplinarnego postępowania terapeutycznego”, uzyskał rekomendację do dofinansowania.

Przyznane dofinansowanie dla projektu to kwota 27 721 800,00 zł.

W przypadku tego projektu autorem protokołu badania oraz Głównym Badaczem jest Pani Prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska.

Wszystkie siedem projektów obecnie realizowanym przez Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UML opiewa na kwotę 133 282 332,38 zł.

Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje znajdują się w dedykowanej zakładce CWBK UMLub

 

Opcje strony

do góry