Deklaracja dostępności 

Agencja Badań Medycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.abm.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 12-12-2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-02-2023 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Agencja Badań Medycznych nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia:  14-03-2024 r. 

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14-03-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Działu IT oraz Działu Administracyjnego Agencji Badań Medycznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Działu IT, mailowo na adres: uslugi@abm.gov.pl 

Każda osoba może poinformować o braku dostępności lub zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • adres strony internetowej, której dotyczy zgłoszenie,
  • opis problemu z dostępnością danego elementu lub treści strony internetowej,
  • preferowany sposób kontaktu.

Na zgłoszenie lub wniosek odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli w tym czasie nie będzie możliwe spełnienie żądania zapewniania dostępności, zgłaszający zostanie przez nas poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia dostępu do informacji. Jeżeli zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji, przy czym termin udzielenia odpowiedzi nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Agencji na wyżej wskazany adres mailowy.

Jeżeli zgłaszający nadal nie będzie zadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia sprawy przez Agencję, może zgłosić skargę związaną z dostępnością cyfrową bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Agencji Badań Medycznych znajduje się w budynku przy ulicy Moniuszki 1a w Warszawie.

Budynek spełnia wymagania w zakresie:

  • zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – bezprogowy dostęp do budynku za pośrednictwem windy samochodowej oraz wejścia od strony zachodniej (ul. Marszałkowskiej);
  • na każdym piętrze znajdują się łazienki dla osób z niepełnosprawnością, bez systemu przywoławczego;
  • zapewnienia wizualnej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku;
  • zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób za pośrednictwem interkomów w przedsionkach klatek schodowych umożliwiających komunikację z ochroną budynku (w trakcie alarmu pożarowego wszystkie windy zjeżdżają na poziom 0).

 

 

do góry