Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/starszy specjalista ds. projektów naukowych w Dziale Nauki Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych

20/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych składanych do Agencji Badań Medycznych oraz realizację bieżących zadań Działu związanych z nadzorem nad realizacją projektów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywane analiz dotyczących obszarów finansowania i założeń merytorycznych konkursów na dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych organizowanych przez Agencję.
 • Wsparcie Wydziału Finansowania Projektów w merytorycznym przygotowaniu dokumentacji konkursowej (kryteria oceny wniosków, merytoryczna część Regulaminu Konkursu).
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, akceptowanie recenzji do wniosków, przygotowanie wskazówek dla ekspertów w  zakresie korekty recenzji itp.).
 • Udział w opracowywaniu strategii rozwoju zadań realizowanych przez Agencję Badań Medycznych.
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków oraz merytorycznej oceny protestów.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących proponowanych zmian w projektach.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących merytorycznej oceny raportów z realizacji projektów, proponowanie rozwiązań w zakresie korekty ewentualnych nieprawidłowości.
 • Udział w kontroli projektów (ocena części merytorycznej projektu).
 • Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców, Ekspertów  i innych podmiotów w zakresie przygotowania i realizacji projektu.

OCZEKIWANIA

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane wykształcenie medyczne. Stopień naukowy doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych lub nauk biologicznych.
 • Co najmniej 5 letnie udokumentowane (publikacje naukowe, doniesienia zjazdowe) doświadczenie w pracy w środowisku naukowym i/lub realizacji projektów B+R I/lub w obszarze badan klinicznych.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
 • Znajomości zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną.
 • Umiejętność pisania opracowań na potrzeby sporządzania analiz i raportów kierowanych do instytucji publicznych i środowiska naukowego.
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Podstawowa znajomość przepisów o finansach publicznych oraz prawa farmaceutycznego  w obszarze badań klinicznych.
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej (wysoki poziom samodzielności stanowiska).
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku pracy.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel).
 • Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi i/lub aktualny certyfikat GCP.
 • Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zarządzania projektami. Mile widziany certyfikat lub doświadczenie w realizacji projektów zgodnie z metodyką zarządzania projektami.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 4 lipca 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „20/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

 

Opcje strony

do góry