Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3

Agencja Badań Medycznych (ABM) planuje 11 lipca  2022 r. ogłoszenie Konkursu na badania head-to-head w zakresie  niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2022/3)

Postęp naukowy ostatnich lat związany jest z pojawieniem się na rynku wielu różnych technologii medycznych, które mogą mieć zastosowanie w ramach leczenia tej samej jednostki chorobowej, co z jednej strony rozszerza możliwości terapeutyczne wielu chorób - z drugiej jednak stawia przed decydentami i klinicystami trudne zadanie oceny i wyboru najskuteczniejszej terapii w danym wskazaniu.

Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany w oparciu o wiarygodne, wysokiej jakości dane kliniczne, pozyskane w pierwszej kolejności z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych opcji terapeutycznych, tj. badań typu head to head.

Wsparcie przez ABM badań typu head-to-head przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów, przede wszystkim poprzez zwiększenie wiedzy dotyczącej najbardziej optymalnej klinicznie terapii, a także przez zwiększenie dostępności do nowych i skutecznych możliwości leczenia.

Cel i przedmiot konkursu

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego lub
  • eksperymentów badawczych.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie ?

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Planowany termin składania wniosków

11 lipca 2022 r. – 20 października 2022 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku polskim lub angielskim.

Alokacja przeznaczona na konkurs

100 mln PLN

Opcje strony

do góry