Aktualnie znajdujesz się na:

Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

W ramach Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego, Agencja Badań Medycznych, planuje w lipcu br. ogłosić konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

W ramach Konkursu dopuszczone będzie składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II, III faza Badania klinicznego) opartego o Terapie komórkowe oraz Produkty białkowe, ale przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy Badania klinicznego.

Zakres działań objętych Konkursem to opracowanie Produktu leczniczego lub innowacyjnego rozwiązania w obszarze medycyny celowanej oraz spersonalizowanej, służącego zwiększeniu dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki i terapii, możliwej do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację Badań podstawowych (maksymalnie 12 m-cy w początkowym etapie Projektu), Badań przemysłowych, Prac rozwojowych oraz na Usług doradczych.  Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na Usługi doradcze.

Niezależnie od poziomu zaawansowania realizacji Projektu w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie, projekt będzie musiał się  zakończyć Komercjalizacją.

Nabór skierowany będzie do:

  1. Mikro-, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe;
  2. Konsorcjów, których Liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku polskim lub angielskim.

Alokacja przeznaczona na konkurs

250 mln PLN

 

Opcje strony

do góry